මහා පුරුෂයන්ගෙ පුරුෂ ඉන්ද්‍රිය පිහිටන විදිය Okkampitiye Kassapa Thero Dharma Deshana

Ad Mandapaya

Duration: 00:23:23
Download MP3 5.62MB
Download MP4 (256x144) 28.51MB
Download MP4 (640x360) 90.22MB