උපාදාය රූප?

නිර අපේක්ෂත්වයේ මඟ

Duration: 00:07:21
Download MP3 1.77MB
Download MP4 (640x360) 22.03MB