කිරිබත්ගොඩ ඤාණානන්ද ලොකු ස්වාමීන් වහන්සේ විසින් ජනාධිපතිගෙන් හා හා අගමැතිගෙන් කරන ඉල්ලීම

Duration: 00:02:43
Download MP3 652.87kB
Download MP4 4.81MB (Experimental)

මෙහෙම උනා දෙසපුව