සංඝ භේදය සිදුවන ආකාරය

පරම අං බාන ධර්මායතනය

Duration: 00:08:04
Download MP3 1.94MB
Download MP4 (640x360) 26.64MB