කලව පෙන්න අැදුම් අදින කෙල්ලන්ට Kagama Sirinanda Himige සිත් අැදගන්නා බණ

කා ගම රට සමය