ලෝකෝත්තර මග... පළමු පියවර ආරණ්‍යවාසී අතිපූජ්‍ය කොත්මඩුවේ ශ්‍රද්ධාවිමල ස්වාමින්වහන්ස..🌷

ටියුබ් නුවණ

Duration: 02:53:20
Download MP3 41.64MB
Download MP4 (256x144) 151.29MB
Download MP4 (640x360) 425.26MB