සත්තිස් බෝධිපාක්ෂික ධර්ම දේශනා 6 කායානුපස්සනාවට අයිති අනාපානසතිය විග්‍රහය 1

බැහැරක

Duration: 00:18:57
Download MP3 4.55MB
Download MP4 (256x144) 11.22MB
Download MP4 (640x360) 23.21MB