මඛාදේව සූත්‍රය Ven. Kiribathgoda Gnanananda Thero

මෙහෙම උනා දෙසපුව

Duration: 01:13:34
Download MP3 17.67MB
Download MP4 (640x360) 56.63MB