මැක්කෙක් වූ භික්ෂුව Maha Rahathun Wadi Maga Osse 933

Duration: 00:12:44
Download MP3 3.06MB
Download MP4 (640x360) 9.09MB

නිර සතුන් ගිය මඟ ඔස්සේ...!!!