මැක්කෙක් වූ භික්ෂුව Maha Rahathun Wadi Maga Osse 933

නිර සතුන් ගිය මඟ ඔස්සේ...!!!