බොහෝ කුසල් රැස් කළ අශෝක අධිරාජ්‍යයාගෙන් ඔබත් සසර බිය දකින්න Maha Rahathun Wadi Maga Osse

Download MP3 567.15kB

නිර සතුන් ගිය මඟ ඔස්සේ...!!!