එළියෙ තියෙන ඒව ප්‍රශ්න නෙවෙයි...

Download MP3 3.65MB

අධර්මයයි ඔබයි