එළියෙ තියෙන ඒව ප්‍රශ්න නෙවෙයි...

Duration: 00:00:00
Download MP3 3.65MB
Download MP4 (640x360) 12.74MB

අධර්මයයි ඔබයි