ඔබත් අනුන්ගේ දේපල හූරාකන්නෙක්ද ?

Download MP3 323.13kB

අධර්මයයි ඔබයි