ත්‍රිපිටකය

Duration: 00:11:16
Download MP3 2.71MB
Download MP4 (640x360) 35.36MB

නිර අපේක්ෂත්වයේ මඟ

EndChannel Sponsorship Advertisement Banner