ත්‍රිපිටකය යනු සංකල්පනාවක් නොවේ-THIPITAKAYA IS NOT A CONCEPTION- VEN. KUMARA KASSAPA THERO

Download MP3 14.93MB

නරිවාද ලබුවිජ්ජා