ත්‍රිපිටකය යනු සංකල්පනාවක් නොවේ-THIPITAKAYA IS NOT A CONCEPTION- VEN. KUMARA KASSAPA THERO

නරිවාද ලබුවිජ්ජා

Duration: 01:02:09
Download MP3 14.93MB
Download MP4 (640x360) 117.87MB