තමා තුළ සිටින පණ්ඩිතයාව මැරෙනකල්ම ඇසුරු නොකර මැරිල යනව -Arahath Chithra Theraniya

බොරුගිරියේ චිත්‍රා හෙරලිය

Duration: 00:25:13
Download MP3 6.06MB
Download MP4 (256x144) 14.05MB
Download MP4 (640x360) 27.98MB