[06/32] - පංචස්කන්ධය සහ පංච උපාදානස්කන්ධය - (Season 08)

Download MP3 39.12MB

නිර අපේක්ෂත්වයේ මඟ