ශ්‍රි ලංකාවේ ප්‍රථම ගුවන්විදුලි ධර්ම දේශණය සිදුකල අතිපූජ්‍ය පැලෑණේ සිරි වජිරඤාණ මහනාහිමි

Bitsith බිට්සිත්

Duration: 00:48:27
Download MP3 11.64MB
Download MP4 (256x144) 40.39MB
Download MP4 (640x360) 103.51MB