තථාගතයාණන් වහන්සේ ඇයි මනුෂ්‍ය ලෝකයම තෝරාගන්නේ උන්වහන්සේගේ ඉපදීමට ?

Download MP3 357.84kB

අධර්මයයි ඔබයි