තථාගතයාණන් වහන්සේ ඇයි මනුෂ්‍ය ලෝකයම තෝරාගන්නේ උන්වහන්සේගේ ඉපදීමට ?

Duration: 00:01:29
Download MP3 357.84kB
Download MP4 (640x360) 2.70MB

අධර්මයයි ඔබයි