කය ලෙඩ උනාට සිත ලෙඩ කරගන්න එපා ?

Ven. Artigala Amithadewa Thero Tubed

Duration: 00:23:37
Download MP3 5.68MB
Download MP4 (256x144) 21.99MB
Download MP4 (640x360) 61.41MB