අවසානයේ ඔබෙන් අහන්නේ "ඔබ සෝතාපන්න ද? නැද්ද ? " වෙන කිසිම දේකින් වැඩක් නෑ ...

Download MP3 2.90MB

අධර්මයයි ඔබයි