අවසානයේ ඔබෙන් අහන්නේ "ඔබ සෝතාපන්න ද? නැද්ද ? " වෙන කිසිම දේකින් වැඩක් නෑ ...

අධර්මයයි ඔබයි

Duration: 00:12:05
Download MP3 2.90MB
Download MP4 (640x360) 22.94MB