පින කියන්නේ සසර පුරා නිවන් දකිනතෙක් සැප ලැබෙන නිධානයක්, උතුම් සත්කාර - Galigamuwe Gnanadeepa Thero

Galigamuwe Gnanadeepa Thero Tubed

Duration: 00:11:20
Download MP3 2.72MB
Download MP4 (256x144) 20.17MB
Download MP4 (640x360) 63.71MB