පටිපන්න සූත්‍රය Ven. Kiribathgoda Gnanananda Thero

Duration: 01:18:53
Download MP3 18.95MB
Download MP4 61.17MB (Experimental)

මෙහෙම උනා දෙසපුව