තමන් නිවරදි කියලා හිතන අයට කිව්ව කතාව Okkampitiye Kassapa Thero Dharma Deshana

Ad Mandapaya

Duration: 00:16:26
Download MP3 3.95MB
Download MP4 (256x144) 16.66MB
Download MP4 (640x360) 53.89MB