පටිච්චසමුප්පාදය පැහැදිලි කිරිම 01 කොටස Ven Wangeesa Thero

ආ රහ අං ධම්ම

Duration: 01:40:42
Download MP3 24.20MB
Download MP4 (640x360) 105.28MB