පටිච්චසමුප්පාදය පැහැදිලි කිරිම 01 කොටස Ven Wangeesa Thero

Download MP3 24.20MB

ආ රහ අං ධම්ම