දිවුරුම් දීමේ උත්සවය පැවති මහා සෑරඳුන් අභියස සිදුවූ අශෝභන සිදුවීම

පරම අං බාන ධර්මායතනය

Duration: 00:04:44
Download MP3 1.14MB
Download MP4 (640x360) 14.86MB