ත්‍රිපිටකයේ සඳහන් වන්නේ සත්‍ය ඉතිහාසයයි අධිකරණ සංඝනායක හිමියන් හෙළිකරයි | Daham Atuvawa

පරම අං බාන ධර්මායතනය

Duration: 00:03:54
Download MP3 937.14kB
Download MP4 (256x144) 7.28MB
Download MP4 (640x360) 18.88MB