"නිවන් දකින භාවනාව - 5" - අතිපූජනීය මහනුවර වජිරබුද්ධි මහ රහතන්වහන්සේ.

මහනුවර අන්ධබුද්ධි බොරුකරුවාණෝ

Duration: 01:23:57
Download MP3 20.17MB
Download MP4 (256x144) 90.74MB
Download MP4 (640x360) 258.09MB