ඔක්කොම නිකන් ලැබෙනකම් බලන් ඉන්න එපා Okkampitiye Kassapa Thero Dharma Deshana

Ad Mandapaya

Duration: 00:14:52
Download MP3 3.57MB
Download MP4 (256x144) 18.73MB
Download MP4 (640x360) 64.51MB