උතුම් සම්බුද්ධ වන්දනාව | පූජ්‍ය දොරොව්වේ ඤාණරතන ස්වාමීන්වහන්සේ විසින් | Worshiping The Lord Buddha

මම මග

Duration: 00:57:53
Download MP3 13.91MB
Download MP4 (256x144) 44.74MB
Download MP4 (640x360) 113.25MB