'ජීවමාන මහ රහතන්වහන්සේ' | 'The Living Maha Arahant' - අතිපූජනීය මහනුවර වජිරබුද්ධි මහ රහතන්වහන්සේ.

මහනුවර අන්ධබුද්ධි බොරුකරුවාණෝ

Duration: 01:09:52
Download MP3 16.79MB
Download MP4 (256x144) 78.50MB
Download MP4 (640x360) 221.90MB