ඔබ කිසි දින නොඇසූ මේ දේශනාව.. පූජ්‍යපාද ගලිගමුවේ ඤාණදීප ස්වාමීන් වහන්සේ

byte puthun

Duration: 00:53:01
Download MP3 12.74MB
Download MP4 (256x144) 45.18MB
Download MP4 (640x360) 134.46MB