ඔබ හරිම වාසනාවන්තයි..දේශනය අහලම බලන්න ඒ ඇයි කියලා...

Download MP3 4.49MB

අධර්මයයි ඔබයි