ඔබ හරිම වාසනාවන්තයි..දේශනය අහලම බලන්න ඒ ඇයි කියලා...

අධර්මයයි ඔබයි

Duration: 00:18:40
Download MP3 4.49MB
Download MP4 (640x360) 55.50MB