බුදුරජාණන් වහන්සේ අපට කරනු ලබන අනතුරු හැගවීම..Maha Rahathun Wedi Maga Osse

Duration: 00:03:14
Download MP3 778.41kB
Download MP4 2.94MB (Experimental)

නිර සතුන් ගිය මඟ ඔස්සේ...!!!