වෙනත් අගමිකයෙකුට පුජවන්ට සහභාගිවී ප්‍රර්ථනා ඉටුකරගත හැකිද?

Download MP3 2.14MB

බැහැරක