වෙනත් අගමිකයෙකුට පුජවන්ට සහභාගිවී ප්‍රර්ථනා ඉටුකරගත හැකිද?

Duration: 00:08:53
Download MP3 2.14MB
Download MP4 11.08MB (Experimental)

බැහැරක