ඔබත් මාළු ටැංකි භාවනාව කරන කෙනෙක්ද?Maha Rahathun Wadi Maga Osse 935

නිර සතුන් ගිය මඟ ඔස්සේ...!!!