භාවනා කිරීමේදී අපට ඇතිවෙන ගැටලු | Meditation Problems | Bana හා Pirith 2020

Pitiduwe Pakis Buru Bana and More - පිටිදූවේ පකිස් බූරු බණ සහ තවත්

Duration: 00:48:30
Download MP3 11.65MB
Download MP4 (256x144) 45.36MB
Download MP4 (640x360) 129.74MB