ඒතං බුද්ධාන සාසනං | පැණැසින් හෙබි සැදැහැ පිණිස | 7 වන කොටස | 2019 | දහම් සාකච්ඡාව

Duration: 00:56:07
Download MP3 13.48MB
Download MP4 (640x360) 120.31MB

කුකම්පිත