සමහර අය අහනව මේවා බණද කියලා | Ven Mawarale Bhaddiya Thero | Daham Sisilasa

Duration: 00:36:29
Download MP3 8.77MB
Download MP4 121.34MB (Experimental)

Adaham Ushnaya - අදහම් උෂ්ණය