මනුෂ්‍යත්වය දිනෙන් දින පිරිහීමට හේතුව ven.kirulapana dhammawijaya thero

Tube yathra

Duration: 00:02:42
Download MP3 650.43kB
Download MP4 (256x144) 2.42MB
Download MP4 (640x360) 6.24MB