ඒතං බුද්ධාන සාසනං | පැණැසින් හෙබි සැදැහැ පිණිස | 12 වන කොටස | 2019 | දහම් සාකච්ඡාව

Duration: 00:56:59
Download MP3 13.69MB
Download MP4 (640x360) 128.99MB

කුකම්පිත