මහ රහතුන් වැඩි මග ඔස්සෙ maha rahathun wadi maga osse pujya rajagiriye ariyajana swamin wahanse

Download MP3 6.03MB

නිර සතුන් ගිය මඟ ඔස්සේ...!!!