මහ රහතුන් වැඩි මග ඔස්සෙ maha rahathun wadi maga osse pujya rajagiriye ariyajana swamin wahanse

Duration: 00:25:06
Download MP3 6.03MB
Download MP4 (640x360) 20.76MB

නිර සතුන් ගිය මඟ ඔස්සේ...!!!