භික්ෂු පාතාලයේ වැනි ඥාණසාර හිමියන් ධම්මවිජය ස්වාමීන් වහන්සේටත් තර්ජනය කරයි | ප්‍රතිපිළිතුරු සහිතයි..

Ven.Kirulapana Dhammawijaya Thero Tubed

Duration: 00:05:47
Download MP3 1.39MB
Download MP4 (256x144) 3.37MB
Download MP4 (640x360) 7.26MB