නිබ්බානං පරමං සුඛං

Download MP3 6.95MB

මහනුවර අන්ධබුද්ධි බොරුකරුවාණෝ