නිබ්බානං පරමං සුඛං

මහනුවර අන්ධබුද්ධි බොරුකරුවාණෝ

Duration: 00:28:55
Download MP3 6.95MB
Download MP4 (640x360) 55.87MB