"පණ්ඩිත කතා - 2" - අතිපූජනීය මහනුවර වජිරබුද්ධි මහ රහතන්වහන්සේ.

මහනුවර අන්ධබුද්ධි බොරුකරුවාණෝ

Duration: 00:48:28
Download MP3 11.65MB
Download MP4 (256x144) 50.01MB
Download MP4 (640x360) 150.73MB