දේව දූතයන් හඳුන ගත්ත ද ඔබ ven.kirulapana dhammawijaya thero

Tube yathra

Duration: 00:01:00
Download MP3 242.26kB
Download MP4 (256x144) 1.07MB
Download MP4 (640x360) 2.87MB