මහාවාදී ඔබවහන්සේ උත්තර නොදුන්නේ ඇයි?

Duration: 00:24:10
Download MP3 5.81MB
Download MP4 (640x360) 124.65MB

සොරි අදහම් ආශ්‍රමය