නමස්කාර වේවා අපේ අනු බුදු හිමියනි

නිර අපේක්ෂත්වයේ මඟ

Duration: 00:00:00
Download MP3 4.83MB
Download MP4 (640x360) 83.38MB