නමස්කාර වේවා අපේ අනු බුදු හිමියනි

Download MP3 4.83MB

නිර අපේක්ෂත්වයේ මඟ