අප පූජා පවත්වන හින්දු දෙවිවරුන්ට සම්මා දිට්ඨියට පත්විය හැකිද Maha Rahathun Wadi Maga Osse

Download MP3 562.89kB

නිර සතුන් ගිය මඟ ඔස්සේ...!!!