අප පූජා පවත්වන හින්දු දෙවිවරුන්ට සම්මා දිට්ඨියට පත්විය හැකිද Maha Rahathun Wadi Maga Osse

නිර සතුන් ගිය මඟ ඔස්සේ...!!!

Duration: 00:02:20
Download MP3 562.89kB
Download MP4 (640x360) 7.09MB