හැම අම්මා,තාත්තා කෙනෙක්ම අහන්න ven.kirulapana dhammawijaya thero

Tube yathra

Duration: 00:05:39
Download MP3 1.36MB
Download MP4 (256x144) 4.98MB
Download MP4 (640x360) 12.50MB