කොටුවේ හාමුදුරුවෝ නළු නිළියන් ටික ළගින් තියාගෙන දුන්න අපූරු දේශනාව.

Download MP3 3.88MB

සසුනේ දැලි ගානවෝ