කොටුවේ හාමුදුරුවෝ නළු නිළියන් ටික ළගින් තියාගෙන දුන්න අපූරු දේශනාව.

සසුනේ දැලි ගානවෝ

Duration: 00:16:10
Download MP3 3.88MB
Download MP4 (640x360) 59.22MB